Μεταπτυχιακά Μαθήματα

  Βασικά μαθήματα
 1. Ηλεκτρονικά Κυκλώματα
 2. Σήματα και Συστήματα
 3. Τεχνολογία Ημιαγωγικών Διατάξεων
  Μαθήματα ειδίκευσης: Υποχρεωτικά
 1. Εργαστήριο Ηλεκτρονικών Κυκλωμάτων
 2. Σχεδίαση Ολοκληρωμένων Κυκλωμάτων
 3. Σχεδίαση Αναλογικών Κυκλωμάτων
 4. Ψηφιακά Συστήματα
 5. Εργαστήριο Αναλογικών Συστημάτων
 6. Εργαστήριο Ψηφιακών Συστημάτων
  Μαθήματα επιλογής
 1. Σύνθεση Συστημάτων
 2. Συστήματα Μετρήσεων και Ελέγχου
 3. Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου
 4. Ηλεκτρονικές Διατάξεις Ήχου και Εικόνας
 5. Προγραμματισμός Η/Υ


 1. Ηλεκτρονικά Κυκλώματα
  ΕΝΙΣΧΥΤΕΣ ΙΣΧΥΟΣ: Ενισχυτές σε τάξη Α, Ενισχυτές σε τάξη Β, Ενισχυτές σε τάξη ΑΒ, Περιορισμοί transistor σε κυκλώματα ενισχυτών ισχύος.
  ΣΥΧΝΟΤΙΚΗ ΑΠΟΚΡΙΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ: Συνάρτηση μεταφοράς συστήματος, Επίδραση των πόλων στην συμπεριφορά ενός συστήματος.
  ΑΝΑΔΡΑΣΗ: Εισαγωγή στην ανάδραση, Βασικές τοπολογίες ανάδρασης, Επίδραση της ανάδρασης στα χαρακτηριστικά ενός συστήματος.
  ΤΑΛΑΝΤΩΤΕΣ: Συνθήκη ταλάντωσης ενός συστήματος (Barkhausen), Ταλαντωτής γέφυρας Wien, Κυκλώματα RC ταλαντωτών, Ταλαντωτής Colpitts, Άλλοι LC ταλαντωτές, Κρυσταλλικοί ταλαντωτές.
  ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΦΙΛΤΡΑ: Προσέγγιση συνάρτησης μεταφοράς (Βutterwoth, Chebyshev, Elliptic), Φίλτρα 1ης τάξης, Φίλτρα 2ης τάξης, Κυκλώματα εξομοίωσης επαγωγών.
  ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΑΝΑΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΗΜΑΤΟΣ: Κυκλώματα πολλαπλασιασμού / διαίρεσης - Κυκλώματα μετατροπής τάσης σε συχνότητα και αντίστροφα
  ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ RF: Τεχνικές και Κυκλώματα Διαμόρφωσης και Αποδιαμόρφωσης ΑΜ και FM. - Σχεδίαση ενισχυτών για υψηλές συχνότητες.
  ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ: Βασικές αρχές και κυκλώματα Δ- διαμόρφωσης - Μελέτη της ΣΔ - διαμόρφωσης PLLs.
  ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΤΕΛΕΣΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΤΩΝ ΧΑΜΗΛΟΥ OFFSET ΚΑΙ ΘΟΡΥΒΟΥ.

  Διδάσκοντες: Θ. Λαόπουλος-Σ. Σίσκος


 2. [κορυφή]


 3. Σήματα και Συστήματα
  ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ: Κατηγορίες συστημάτων, Ειδικές συναρτήσεις, Συμπεριφορά και ιδιότητες γραμμικών συστημάτων, Μελέτη ευστάθειας γραμμικών συστημάτων, Εφαρμογές σε ηλεκτρικά συστήματα
  ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΧΡΟΝΟΥ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΩΝ: Φάσμα σήματος, Μετασχηματισμοί Fourier, Μετασχηματισμοί Hilbert-Σήματα SSB, Μετασχηματισμοί Laplace, Συνάρτηση μεταφοράς, Εφαρμογές σε ηλεκτρικά συστήματα.
  ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ: Ισοδύναμα ηλεκτρικών στοιχείων με χρήση μετασχηματισμού Laplace, Υπολογισμός της συνάρτησης μεταφοράς ηλεκτρικού κυκλώματος, Ευστάθεια ηλεκτρικού συστήματος, Απόκριση συχνότητας ηλεκτρικών κυκλωμάτων.
  ΣΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΚΡΙΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ: Βασικά σήματα διακριτού χρόνου, Ανάλυση γραμμικών χρονικά αμετάβλητων συστημάτων, Κρουστική απόκριση και συνέλιξη σημάτων, Μελέτη συστημάτων με χρήση των εξισώσεων διαφορών, Υλοποίηση συστημάτων διακριτού χρόνου.
  ΑΝΑΛΥΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ Ζ-ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ: Ορισμός-ιδιότητες του z-μετασχηματισμού, Ανάστροφος z-μετασχηματισμός, Ορισμός της συνάρτησης μεταφοράς: Επίδραση πόλων και μηδενικών στην συμπεριφορά του συστήματος, Ευστάθεια ψηφιακών συστημάτων, Απόκριση συστημάτων σε τυχαία διέγερση.
  ΑΝΑΛΥΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ ΤΗΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ: Σειρές Fourier για περιοδικά σήματα διακριτού χρόνου, Μετασχηματισμός Fourier για απεριοδικά σήματα διακριτού χρόνου, Ιδιότητες μετασχηματισμού Fourier, Απόκριση συστημάτων σε ημιτονική διέγερση, Απόκριση μέτρου και φάσης για ψηφιακά συστήματα.
  ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΦΙΛΤΡΩΝ: Κατηγορίες ψηφιακών φίλτρων, Σχεδίαση ψηφιακών φίλτρων κρουστικής απόκρισης πεπερασμένης διάρκειας (FIR filters), με χρήση παραθύρων, Σχεδίαση ψηφιακών φίλτρων κρουστικής απόκρισης άπειρης διάρκειας (ΙIR filters) με τις μέθοδους της παλμικής αμεταβλητότητας και του διγραμμικού μετασχηματισμού.

  Διδάσκοντες: Ι. Χατζηδημητρίου-Σ. Νικολαΐδης

  Διαφάνειες του μαθήματος (Σ. Νικολαΐδης):

  Ψηφιακά Σήματα και Συστήματα (
  ppt slides) (pdf slides)
  Ανάλυση Ψηφιακών Συστημάτων με Χρήση Ζ-Μετασχηματισμού (ppt slides) (pdf slides)
  Απόκριση Συχνότητας Ψηφιακών Συστημάτων (ppt slides) (pdf slides)
  Σχεδίαση Ψηφιακών Φίλτρων (ppt slides) (pdf slides)


 4. [κορυφή]


 5. Τεχνολογία Ημιαγωγικών Διατάξεων
  P-N ΕΠΑΦΕΣ: Επίπεδη τεχνολογία-φωτολιθογραφία-ολοκληρωμένα κυκλώματα, P-N Επαφή σε θερμική ισορροπία, P-N επαφή υπο ορθή και ανάστροφη πόλωση, Χωρητικότητας επαφής p-n, Χαρακτηριστικές ρεύματος-τάσης υπο ορθή και ανάστροφη πόλωση, Πειραματικές χαρακτηριστικές ρεύματος-τάσης-ισοδύναμο ηλεκτρονικό κύκλωμα, Διάτρηση της διόδου-φαινόμενο σήρραγας-φαινόμενο χιονοστοιβάδας.
  ΔΙΠΟΛΙΚΟ TRANSISTOR ΕΠΑΦΗΣ:Αρχή λειτουργίας του τρανζίστορ, Κέρδος ρεύματος, απόδοση εκπομπού, παράγοντες μεταφοράς, Στατικές χαρακτηριστικές του τρανζίστορ, Συνδεσμολογία κοινής βάσης και κοινού εκπομπού.
  MOS TRANSISTOR: Περιοχές φορτίων χώρου ιδανικών διατάξεων MOS, Πυκνωτής MOS, Τάσεις επίπεδων ζωνών και κατωφλίου, Στατικές χαρακτηριστικές MOS τρανζίστορ, Παράμετροι gd, gm-ισοδύναμο κύκλωμα, Συχνότητα αποκοπής, Φαινόμενο της τάσης υποστρώματος, Κατασκευή διάταξης ΜΟS.
  TRANSISTOR MOS ΜΙΚΡΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ: Σμίκρυνση και ταχύτητα λειτουργίας, Πειραματικές χαρακτηριστικές, Διαμόρφωση του μήκους του διαύλου, Επίδραση της γεωμετρίας στην τάση κατωφλίου, Φαινόμενα θερμών φορέων, Νόμοι τρανζίστορ MOS λόγω διαστάσεων, Ταχύτητα κόρου, Τρανζίστορ LDD.
  ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ MOS ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ: Αναστροφείς MOS, Τεχνολογία NMOS, Τεχνολογία CMOS, Το φαινόμενο latch-up στη CMOS τεχνολογία, Προστασία από το φαινόμενο latch-up.

  Διδάσκοντες: Χ. Δημητριάδης-Σ. Παπαδημητρίου


 6. [κορυφή]


 7. Εργαστήριο Ηλεκτρονικών Κυκλωμάτων
  Κυκλώματα τροφοδοσίας
  Κυκλώματα τελεστικών ενισχυτών
  Ενεργά φίλτρα
  Δ-διαμόρφωση
  Βρόχος συγχρονισμού φάσης (PLL)

  Διδάσκοντες: Γ. Θεοδωρίδης


 8. [κορυφή]


 9. Σχεδίαση Ολοκληρωμένων Κυκλωμάτων
  ΒΑΣΙΚΑ ΨΗΦΙΑΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ: Σχεδίαση βασικών πυλών CMOS και BiCMOS, Συνδυαστική λογική, πολυπλέκτες, καταχωρητές, μνήμες, Τεχνικές σχεδίασης : λογική τρανζίστορ διέλευσης, NORA, domino, Στρατηγικές ρολογιού, Χαρακτηρισμός των κυκλωμάτων και εκτίμηση της απόδοσης, Διασυνδέσεις, Αξιοπιστία ολοκληρωμένων κυκλωμάτων, προστασία ESD.
  ΦΥΣΙΚΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ (LAYOUT) ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ: Διαδικασία και κανόνες σχεδίασης, Χρήση βιβλιοθηκών δομικών στοιχείων, Έλεγχος και επαλήθευση των κανόνων σχεδίασης, Προσομοίωση φυσικής σχεδίασης, Οικονομική πλευρά της σχεδίασης, Εκπαίδευση στη χρήση λογισμικού Cadence.
  ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ: σχεδίαση σε επίπεδο τρανζίστορ (full custom), σχεδίαση θάλασσας πυλών (sea of gates), σχεδίαση τυποποιημένων κυττάρων (standard cells), FPGA, Βελτιστοποίηση φυσικής σχεδίασης για υψηλότερη απόδοση, Ασκήσεις σχεδίασης μασκών (layouts).
  ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΑΝΑΛΟΓΙΚΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ: Μάσκες δομικών στοιχείων (τρανζίστορ, αντιστάσεις πυκνωτές), Έλεγχος απολύτων τιμών, Επίδραση της θερμοκρασίας, Τεχνικές ταιριάσματος των δομικών στοιχείων, Παρασιτικά φαινόμενα, Προστασίες από το latch-up, Προστασία εισόδων, Κανόνες σχεδίασης.
  ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΑΝΑΛΟΓΙΚΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ: Σχεδίαση ενισχυτών χαμηλής τάσης και χαμηλής κατανάλωσης, Ρυθμιστές τάσης, ολοκληρωμένα κυκλώματα ισχύος.
  ΑΣΚΗΣΗ : Σχεδίαση ενός αναλογικού ολοκληρωμένου κυκλώματος. (full custom) με τη χρήση του Cadence

  Διδάσκων: Σ. Σίσκος


 10. [κορυφή]


 11. Σχεδίαση Αναλογικών Κυκλωμάτων
  ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΦΙΛΤΡΩΝ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΧΡΟΝΟΥ: Τεχνικές σχεδίασης φίλτρων ανώτερης τάξης, Βασικές δομές ενεργών RC φίλτρων.
  ΕΝΕΡΓΑ ΡΕΥΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ: Βασική δομή τελεστικού ενισχυτή διαγωγιμότητας (ΟΤΑ), Βασικές δομές μεταφορέων ρεύματος (Current conveyors), Βασικά κυκλώματα με χρήση ΟΤΑ και CCII (ολοκληρωτές, εξομοιωτές επαγωγών κ.λ.π).
  ΔΟΜΕΣ ΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΦΙΛΤΡΩΝ: Φίλτρα διαγωγιμότητας-πυκνωτή (ΟΤΑ-C φίλτρα), Φίλτρα με χρήση μεταφορέων ρεύματος (CCII φίλτρα).
  ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΦΙΛΤΡΩΝ ΔΙΑΚΡΙΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ: Μελέτη κυκλωμάτων με χρήση του z-μετασχηματισμού, Φίλτρα διακοπτόμενου πυκνωτή, Φίλτρα διακοπτόμενου ρεύματος, Μελέτη παραμέτρων για πραγματοποίηση ως ολοκληρωμένα κυκλώματα.
  ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΦΙΛΤΡΩΝ: Φίλτρα στο πεδίο λογαρίθμου (log-domain filters), Φίλτρα στο πεδίο τετραγωνικής ρίζας (square-root domain filters).
  ΤΟΠΟΛΟΓΙΕΣ ΕΝΙΣΧΥΤΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΑΝΑΔΡΑΣΗΣ: Βασικές κατηγορίες τοπολογιών ανάδρασης, Κυκλώματα ενισχυτών με ανάδραση τάσης-τάσης, Κυκλώματα ενισχυτών με ανάδραση τάσης-ρεύματος, Κυκλώματα ενισχυτών με ανάδραση ρεύματος-ρεύματος, Κυκλώματα ενισχυτών με ανάδραση ρεύματος-τάσης.

  Διδάσκων: Σ. Σίσκος


 12. [κορυφή]


 13. Ψηφιακά Συστήματα
  ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ: Διαγράμματα ροής περιγραφής συστημάτων, Ελαχιστοποίηση συναρτήσεων πολλαπλών μεταβλητών, Σχεδιασμός μηχανών κατάστασης (FSM).
  ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: Στατικοί/δυναμικοί κίνδυνοι (hazards), συγχρονισμός ασύγχρονων εισόδων, Clock skew, metastability, αρχικοποίηση
  ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ: Αριθμητική Λογική μονάδα, Αρχείο καταχωρητών, δίαυλοι, Μικρολειτουργίες, Μονάδα ελέγχου, Κυκλωματικός έλεγχος, Μικροπρογραμματισμός. Μονάδες ενός και πολλαπλών κύκλων, Τεχνικές αύξησης απόδοσης συστημάτων με διοχέτευση (pipelining). Προβλήματα στη διοχέτευση, data hazards, control hazards.
  ΤΥΠΟΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ: CISC, RISC, Διευθύνσεις δεδομένων, Τρόποι διευθυνσιοδότησης, Τύποι εντολών, Διακοπές.
  ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ: Ελεγξιμότητα ψηφιακών κυκλωμάτων/συστημάτων. Σχεδιασμός για ελεγξιμότητα, Τεχνικές σχεδιασμού για χαμηλή κατανάλωση ισχύος σε επίπεδο κυκλώματος και συστήματος, Αρχιτεκτονική επεξεργαστών ψηφιακού σήματος (DSP).

  Διδάσκων: Σ. Νικολαΐδης
 14. Διαφάνειες του μαθήματος:

  Μέρος 1 (
  ppt slides)
  Μέρος 2 (ppt slides)
  Μέρος 3 (ppt slides)
  Μέρος 4 (ppt slides)
  Μέρος 5 (ppt slides)
  Μέρος 6 (ppt slides)
  Μέρος 7 (ppt slides)
  Μέρος 8 (ppt slides)

  [κορυφή]


 15. Εργαστήριο Αναλογικών Συστημάτων
  Μελέτη χρονοκυκλωμάτων με το ολοκληρωμένο 555.
  Σχεδίαση φίλτρων 2ης τάξης και εφαρμογές τους.
  Σχεδίαση ενεργού RC φίλτρου βασισμένου στην εξομοίωση LC πρωτοτύπου.
  Σχεδίαση ενός φίλτρου διακοπτόμενου πυκνωτή.
  Μελέτη κυκλωμάτων ταλαντωτών Wien και ολίσθησης φάσης.
  Θέματα ενισχυτών με FET transistors.
  Σχεδίαση με υπολογιστή και κατασκευή Πλακετών Τυπωμένων κυκλωμάτων.
  Βασικές Αρχές σχεδίασης ολοκληρωμένων κυκλωμάτων σε φυσικό επίπεδο με υπολογιστή.

  Διδάσκοντες: Θ. Λαόπουλος, Σ. Σίσκος


 16. [κορυφή]


 17. Εργαστήριο Ψηφιακών Συστημάτων
  Μικροεπεξεργαστές/μικροελεκτές, περιγραφή λειτουργίας, εντολές, προγραμματισμός, τρόπος επικοινωνίας, χαρακτηριστικά απόδοσης. Ενσωματωμένα συστήματα.
  Εργαστηριακές ασκήσεις: Υλοποίηση αλγορίθμων σε συμβολική γλώσσα (Assembly) Ανάπτυξη και υλοποίηση εφαρμογών με μικροεπεξεργαστές.
  Στοιχεία προγραμματιζόμενης λογικής: CPLDs και FPGA. Δομή, αρχιτεκτονική, Μεθοδολογία σχεδιασμού με CPLDs/FPGAs, Προσομοίωση, προγραμματισμός.
  Λογισμικό σχεδιασμού ψηφιακών κυκλωμάτων σε προγραμματιζόμενη λογική.
  Εργαστηριακές ασκήσεις: Υλοποίηση ψηφιακών κυκλωμάτων (συνδυαστικών, ακολουθιακών, κλπ) προγραμματίζοντας CPLDs.

  Διδάσκοντες: Σ. Νικολαϊδης, Κ. Κοσματόπουλος


 18. [κορυφή]


 19. Σύνθεση Συστημάτων
  Η ΓΛΩΣΣΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΥΛΙΚΟΥ VHDL: Εισαγωγή-Βασικές έννοιες-Δομή προγράμματος. Ιεραρχική περιγραφή ψηφιακού κυκλώματος/συστήματος. Δηλώσεις ταυτοχρονισμού. Ακολουθιακές δηλώσεις. Περιγραφή συνδυαστικών και ακολουθιακών κυκλωμάτων. Βιβλιοθήκες, πακέτα και υποπρογράμματα. Εναλλακτικοί τρόποι περιγραφής κυκλωμάτων και συστημάτων (Συμπεριφοράς, Ροής, Δομής).
  ΜΗΧΑΝΕΣ ΠΕΠΕΡΑΣΜΕΝΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ: Κυκλώματα ελέγχού ορθής λειτουργίας. Περιγραφή Μνημών.
  ΤΥΠΟΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ (Ειδικού σκοπού, Προγραμματιζόμενης λογικής): Ιεραρχική σχεδίαση κυκλωμάτων και συστημάτων. Σύνθεση και απεικόνιση κυκλωμάτων και συστημάτων σε υλικό. Εξομοίωση και επιβεβαίωση ορθής λειτουργίας.
  ΔΟΜΕΣ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΟΜΕΝΗΣ ΛΟΓΙΚΗΣ: CPLDs/FPGAs. Προγραμματισμός. Σύνθεση και απεικόνιση κυκλωμάτων και συστημάτων σε κυκλώματα προγραμματιζόμενης λογικής. Σύγκριση κυκλωμάτων προγραμματιζόμενης λογικής.
  ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ: Απεικόνιση εφαρμογής, Σύνθεση ομάδας εντολών, Σύνθεση μικρο-αρχιτεκτονικής, Σχεδιαστικοί περιορισμοί.
  Εργασίες υλοποίησης ψηφιακών συστημάτων και επεξεργαστών σε VHDL.

  Διδάσκοντες: Γ. Θεοδωρίδης
 20. Διαφάνειες του μαθήματος (τελευταία ενημέρωση: 12-03-2008):

  Μέρος 1 (
  ppt slides)
  Μέρος 2 (ppt slides)
  Μέρος 3 (ppt slides)
  Μέρος 4 (ppt slides)


  [κορυφή]


 21. Συστήματα Μετρήσεων και Ελέγχου
  ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: Αισθητήρες μεταβολής αντίστασης (θερμοκρασίας, πίεσης) - χωρητικότητας - θερμοζεύγη - ημιαγωγικοί αισθητήρες κ.α - Τεχνικές μετρήσεων με υπέρηχους - ψηφιακοί μετατροπείς κ.α.
  ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑ: Γέφυρες - Διαφορικές μετρήσεις - Ειδικές ενισχυτικές διατάξεις - Κυκλώματα μετατροπής σημάτων (V-I, V-F) - ψηφιακή κωδικοποίηση (FSK, κ.α.) - Μετατροπείς Α/D και D/A - Πολυπλεξία.
  ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ: Ανάλυση συστημάτων - Ευστάθεια -Τεχνικές αντιστάθμισης - Βελτίωση επιδόσεων - Μελέτη συστημάτων με υπολογιστή.
  ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ: Αυτοματοποίηση βασισμένη σε προσωπικούς Υπολογιστές (PC) - Δίκτυο διασύνδεσης GPIB - Ανάπτυξη εφαρμογών γραφικού προγραμματισμού (περιβάλλον Labview) - Οργανολογία βασισμένη σε μικροελεγκτές - "Έξυπνα" συστήματα - Ανάπτυξη εφαρμογών με μικροελεγκτές - Πρωτόκολλα διασύνδεσης (RS485, CAN, κ.α).
  ΔΙΑΚΡΙΒΩΣΗ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑ: Προδιαγραφές και διαδικασίες μετρήσεων υψηλής ακρίβειας - Αβεβαιότητα - Διακρίβωση - Πρότυπα - Ιχνηλασιμότητα - Πιστοποίηση - Συστήματα διασφάλισης ποιότητας.

  Διδάσκοντες: Θ. Λαόπουλος, Κ. Κοσματόπουλος


 22. [κορυφή]


 23. Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου
  ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
  ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
  ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΚΡΙΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
  ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ
  ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ
  ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΠΟΛΥΠΛΟΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ

  Διδάσκων: Θ. Λαόπουλος


 24. [κορυφή]


 25. Ηλεκτρονικές Διατάξεις Ήχου και Εικόνας
  ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΧΟΥ
  ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΗΧΟΥ
  ΜΙΚΡΟΦΩΝΑ
  ΚΑΡΤΕΣ ΗΧΟΥ
  ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΥ ΣΕ ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΗΜΑ
  ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΙΚΟΝΟΛΗΠΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ
  ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ
  ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΓΓΡΑΦΗ
  ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ


 26. [κορυφή]


 27. Προγραμματισμός Η/Υ
  ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ: Οργάνωση ενός προβλήματος σε αντικείμενα και κλάσεις. Ιδιότητες και μέθοδοι κλάσεων στην C++ και Java. Αφαίρεση, αρχή της ενσωμάτωσης, μηνύματα, σύνθεση, κληρονομικότητα, πολυμορφισμός. Ενοποιημένη Γλώσσα Μοντελοποίησης (UML).
  ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΕ C++: μοντελοποίηση συνδυαστικών και ακολουθιακών ψηφιακών κυκλωμάτων με χρήση αντικειμενοστραφών τεχνικών.
  ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΕ JΑVA: Βιβλιοθήκες, Γραφικά, Δημιουργία Παραθύρων, Σχεδίαση ψηφιακών κυκλωμάτων.
  Χειρισμός Συμβάντων, αλληλεπίδραση με το χρήστη, προσομοίωση κυκλωμάτων.


 28. [κορυφή]