Σήματα και Συστήματα

Εξάμηνο: 1

Περιγραφή

Εισαγωγή στα γραμμικά συστήματα: Κατηγορίες συστημάτων, ειδικές συναρτήσεις, συμπεριφορά και ιδιότητες γραμμικών συστημάτων, μελέτη ευστάθειας.
Μελέτη συστημάτων συνεχούς χρόνου: Φάσμα σήματος, μετασχηματισμοί Fourier, μετασχηματισμοί Laplace, συνάρτηση μεταφοράς.
Εφαρμογές σε ηλεκτρονικά κυκλώματα: Απόκριση συστήματος, ανάλυση ευστάθειας, μεταβατική απόκριση, απόκριση συχνότητας.
Σήματα και Συστήματα διακριτού χρόνου: Ταξινόμηση συστημάτων διακριτού χρόνου, Ανάλυση γραμμικών χρονικά αμετάβλητων συστημάτων διακριτού χρόνου, Συνέλιξη, Εξισώσεις διαφορών στην περιγραφή συστημάτων διακριτού χρόνου, Υλοποίηση συστημάτων διακριτού χρόνου.
Μετασχηματισμός z και οι εφαρμογές του στην ανάλυση γραμμικών χρονικά αμετάβλητων συστημάτων: Ιδιότητες μετασχηματισμού z, Κλασματικός μετασχηματισμός z, Ανάστροφος μετασχηματισμός z, Ανάλυση γραμμικών χρονικά αμετάβλητων συστημάτων στο πεδίο z, Ευστάθεια συστημάτων.
Ανάλυση συχνότητας σημάτων διακριτού χρόνου: Σειρές Fourier για περιοδικά σήματα διακριτού χρόνου, Μετασχηματισμός Fourier μη περιοδικών σημάτων διακριτού χρόνου, Ιδιότητες μετασχηματισμού Fourier. Ανάλυση γραμμικών χρονικά αμετάβλητων συστημάτων στο πεδίο της συχνότητας, Απόκριση συχνότητας, Διακριτός μετασχηματισμός Fourier.
Σχεδιασμός ψηφιακών φίλτρων: Αιτιότητα, Σχεδιασμός φίλτρων FIR γραμμικής φάσης με χρήση παραθύρων, Σχεδιασμός ψηφιακών φίλτρων IIR από αναλογικά φίλτρα.

Διδάσκοντες

Σ. Νικολαίδης
Κ. Κορδάς

Βιβλία

  1. John G. Proakis, Dimitris G. Manolakis, "Digital Signal Processing: Principles, Algorithms and Applications, Fourth edition, Pearson International Edition, 2007."

<< Πίσω