Ψηφιακά Συστήματα

Εξάμηνο: 1

Περιγραφή

Μονάδες επεξεργασίας και ελέγχου μη προγραμματιζόμενων συστημάτων: Περιγραφή σε επίπεδο καταχωρητή, Μικρολειτουργίες, Τεχνικές διαύλου, Διαγράμματα ASM, Καλωδιωμένος έλεγχος, Σχεδιασμός μηχανών κατάστασης με πολύπλοκες συνθήκες μετάβασης, Μέθοδος μικροπρογραμματισμού, Θέματα χρονισμού και μεταευστάθειας στα ψηφιακά συστήματα.
Μανάδες επεξεργασίας και ελέγχου προγραμματιζόμενων συστημάτων: Χειριστής δεδομένων, Αρχείο καταχωρητών, Αριθμητική λογική μονάδα, Αρχιτεκτονική απλού κύκλου, Αρχιτεκτονική πολλαπλών κύκλων, Μονάδα ελέγχου προγραμματιζόμενου συστήματος, Τεχνικές αύξησης επιδόσεων: Διοχέτευση.
Σχεδιασμός ψηφιακών κυκλωμάτων με την VHDL: Ροή σχεδιασμού, Δομή κώδικα, Τύποι δεδομένων, Τελεστές και Ιδιότητες, Συντρέχων κώδικας, Ακολουθιακός κώδικας, Σήματα και Μεταβλητές, Μηχανές καταστάσεων, Σχεδιασμοί τυπικών κυκλωμάτων. Πρακτική άσκηση στο ISE Xilinx, περιγραφή κυκλώματος, προσομοίωση, σύνθεση.
Σχεδιασμός σε επίπεδο συστήματος με την VHDL: Πακέτα και Συστατικά στοιχεία, Συναρτήσεις και Διαδικασίες, Σχεδιασμοί τυπικών συστημάτων, Δημιουργία και Χρήση δειγμάτων εισόδου για επαλήθευση σχεδιασμών.

Διδάσκοντες

Σ. Νικολαίδης

Βιβλία

  1. M. Morris Mano, Charles R. Kime, "Logic and Computer design fundamentals, Third and Fourth edition, Pearson International Edition, 2008"
  2. Volnei A. Pedroni, "Circuit design with VHDL, Massachusetts Institute of Technology, 2004"
  3. Pong P. Chu, "RTL Hardware Design Using VHDL, John Wiley & Sons, 2006"
  4. Steve Kilts, "Advanced FPGA Design: Architecture, Implementation, and Optimization, John Wiley & Sons, 2007"
  5. Peter J. Ashenden, Jim Lewis, Morgan Kaufmann, "The Designer’s Guide to VHDL, Third Edition, 2008"
  6. Richard F. Tinder, "Digital Engineering Design: A Modern Approach, Prentice Hall, 1991"

<< Πίσω